Skip to main content

Writers in Residence

Baile Átha Cliath – Cathair Litríochta UNESCO Scríbhneoir Cónaitheach

 

An scríbhneoir cruthaitheach thú a scríobhann i nGaeilge, nó an bhfuil aithne agat ar scríbhneoir cruthaitheach a scríobhann i nGaeilge?

An bhfuil sé deacair duit am a fháil chun é a chaitheamh ar do chuid scríbhneoireachta?

Ba mhaith le Baile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO cabhrú leat!

Is údar bróid dúinn clár cónaitheachta fíorúil nua do scríbhneoirí 2021 / 2022 a fhógairt. Íocfar deontas €5,000 do bheirt scríbhneoirí a scríobhann i nGaeilge, duine amháin a scríobhann do dhaoine fásta, agus duine eile a scríobhann do pháistí.

Seol do thogra chugainn ag  cityofliterature@dublincity.ie roimh 1 Deireadh Fómhair . Déanfaidh painéal saineolaithe measúnú ar gach iarratasóir incháilithe.

Téarmaí & Coinníollacha

 1. Bronnfar dhá chónaitheacht scríbhneora a bhfuil luach €5,000 ar gach ceann díobh, ar bheirt scríobhneoirí a scríobhann i nGaeilge – ceann amháin do dhuine a scríobhann do dhaoine fásta agus an ceann eile do dhuine a scríobhann do pháistí nó do Dhaoine Óga. Is éard atá i gceist leis na deontais seo ná tacaíocht airgeadais a thabhairt do scríbhneoir ar feadh tréimhse trí mhí, chun go gclúdófar na costais atá acu agus chun go mbeidh ar a gcumas níos mó ama a chaitheamh ar an scríbhneoireacht.
 2. Is é an teideal a bheidh ar an ngradam seo ná Baile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO Scríbhneoir Cónaitheach (Dublin UNESCO City of Literature Irish Language Residency.)
 3. Mairfidh an chónaitheacht trí mhí tar éis don deontas a bheith bronnta i bhFómhar na bliana 2021.
 4. Ní mór go mbeidh obair foilsithe cheana féin ag iarratasóirí (pé acu i gcló nó go leictreonach) ach ní gá gur sa seánra céanna a bhfuil sé i gceist acu a bheith ag obair don chónaitheacht.
 5. Tugtar cuireadh d’iarratasóirí togra 500 focal a chur isteach ina gcuirtear síos ar na pleananna scríbhneoireachta atá acu don chónaitheacht, mar aon le sampla den scríbhneoireacht chruthaitheach atá déanta acu, nach mbeidh níos mó ná 1,000 focal ar fhad. Ba chóir an togra a sheoladh i nGaeilge agus i mBéarla agus é a sheoladh go dtí cityofliterature@dublincity.ie ag baint úsáide as an téarma ‘Scríbhneoir Cónaitheach’ sa líne ábhair. Má dhéanann iarratasóir canbhasáil lasmuigh den phróiseas iarratais seo, déanfar é/í a dhícháiliú go huathoibríoch ón gcomórtas.
 6. Déanfaidh painéal de shaineolaithe neamhspleách measúnú ar na haighneachtaí agus roghnóidh siad an bheirt scríbhneoirí. Cuirfidh siad san áireamh fiúntas ealaíne, úrnuacht idéanna, comhleanúnachas maidir le pleananna, agus ábharthacht an togra do léitheoir an lae inniu.
 7. Is cónaitheachtaí fíorúla iad na cónaitheachtaí agus ní chuirfidh Baile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO Scríbhneoir Cónaitheach spás oibre fisiciúil ar fáil do scríbhneoirí.
 8. Iarrfar ar na hiarratasóirí a n-éireoidh leo, aiste 1,500 focal nó gearrscéal a scríobh bunaithe ar an guid eispéireas mar chónaitheoir, a fhoilseofar ar shuíomh gréasáin Baile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO Scríbhneoir Cónaitheach (DUCoL). Caithfidh an píosa scríbhneoireachta seo a bheith faighte ag oifig DUCol laistigh de 20 lá oibre tar éis dheireadh na tréimhse cónaitheachta trí mhí.
 9. Iarrfar ar na hiarratasóirí rathúla comhaontú a shíniú ina ndeirtear go bhfuil na téarmaí agus na coinníollacha seo léite agus tuigthe acu.
 10. Íocfar deontas de €5,000 leis an mbeirt cónaitheoirí isteach ina gcuntas bainc mar idirbheart amháin ag tús na tréimhse cónaitheachta trí mhí, agus socróidh an cónaitheoir agus Stiúrthóir Baile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO Scríbhneoir Cónaitheach na dátaí a bheidh i gceist.
 11. Is í Cathair Litríochta UNESCO Bhaile Átha Cliath a thugann an tionscadal seo chugat le tacaíocht chineálta ó Chonradh na Gaeilge agus An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.
 12. Is é Dé hAoine 1 Deireadh Fómhair ag 5:00pm an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí a bheith faighte (ríomhphost cumhdaigh agus togra ceangailte ina mbeidh 500 focal ar a mhéad, agus sampla scríbhneoireachta nach mó é na 1,000 focal).

 

Dublin UNESCO City of Literature Irish Language Residency

Are you a creative writer in the Irish Language, or do you know someone who is?

Are you struggling to find time and space to devote to your writing?

Dublin UNESCO City of Literature would like to help!

We are proud to announce a new virtual writers’ residency programme for 2021 / 2022, which will pay a grant of €5,000 to two writers working in the Irish language, one writing for adults, and one writing for children.

Send your proposal to us at cityofliterature@dublincity.ie by the deadline of October 1st  . All qualified applicants will be considered by our panel of experts.

This project is brought to you by Dublin UNESCO City of Literature with the kind support of Conradh na Gaeilge and the Department of Tourism Culture Arts Gaeltacht Sports and Media.

 

Terms & Conditions

 1. Two residencies each worth €5,000 will be awarded to two individuals writing in the Irish Language, one for those writing for adults and one for those writing for children or Young Adults. These grants are meant as a financial support to writers during a three month period, to enable them to cover costs which would allow for more time to devote to writing.
 2. The title for this award will be Baile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO Scríbhneoir Cónaitheach (Dublin UNESCO City of Literature Irish Language Residency.)
 3. The term of the residency will be three months from the awarding of the grant in Autumn 2021
 4. Applicants must have had work previously published (either in print or electronically) but not necessarily in the same genre they propose to work in for the residency.
 5. Applicants are invited to submit a 500 word proposal outlining their writing plans during the residency, plus a sample of their creative writing of no more than 1000 words. The proposal should be sent in Irish and also in English This should be addressed to cityofliterature@dublincity.ie using the term ‘Scríbhneoir Cónaitheach’ in the subject bar. Canvassing outside of this application process will result in automatic disqualification from the competition.
 6. Submissions will be assessed by an independent panel of experts, who will choose the two successful writers. Consideration will be given to artistic merit, originality of ideas, coherence of plans, and relevance of proposal to today’s reader.
 7. The residencies are virtual and writers will not be provided with a physical working space by Dublin UNESCO City of Literature.
 8. The successful applicants will be required to write a 1,500 word essay or short story inspired by their experience as a resident, to be published on the website of Dublin UNESCO City of Literature (DUCoL). This piece of writing must be received by the DUCoL office within 20 working days of the end of the three month period of residency
 9. Successful applicants will be asked to sign an agreement that they have read and understood these terms and conditions.
 10. Both residents will be paid a grant of €5,000 in one transaction to their bank account at the start of the three month residency, exact dates to be agreed between resident and Director of Dublin UNESCO City of Literature.
 11. This project is brought to you by Dublin UNESCO City of Literature with the kind support of Conradh na Gaeilge and the Department of Tourism Culture Arts Gaeltacht Sports and Media.
 12. The closing date for receipt of submissions (to include a cover email along with an attached proposal of no more than 500 words plus sample of writing of no more than 1000 words) is Friday 1st October at 5:00pm.

Writers 2017-18

Elizabeth Reapy

Elizabeth Reapy

Elizabeth  Reapy is from Co. Mayo. She has a BA in English Literature and History from NUI Galway, a Postgraduate Diploma in Education from UCC and an MA in Creative Writing from Queen’s University, Belfast. In 2012, she was the Exchange Irish Writer in Residence in Varuna Writers’ House in NSW, Australia. She represented Ireland and was listed for PEN International: New Voices Award in 2013. Her short fiction appeared in Hennessy New Irish Writing and The Long Gaze Back: An Anthology of Irish Women Writers. Red Dirt, her debut novel, was published by Head of Zeus. It won Newcomer of the Year at the 2016 Irish Book Awards and the 2017 Rooney Prize for Irish Literature.

She is now based in Dublin redrafting her second novel and training as a fitness instructor. Her other interests include travel, creativity, spirituality, hiking, red wine and music.

Declan Burke

Declan Burke

Declan Burke is the author of Eightball Boogie (2003), The Big O (2007), Absolute Zero Cool (2011), Slaughter’s Hound (2012), Crime Always Pays(2014) and The Lost and the Blind (2014). Absolute Zero Cool was shortlisted in the crime fiction section for the Irish Book Awards, and received the Goldsboro Award for Best Humorous Crime Novel in 2012. Slaughter’s Houndwas shortlisted in the Crime Fiction category for the 2012 Irish Book Awards. Declan is also the editor of Down These Green Streets: Irish Crime Writing in the 21st Century (2011) and Trouble is Our Business (2016), and the co-editor, with John Connolly, of Books to Die For (2013). He blogs at Crime Always Pays.

Declan works as a freelance arts journalist, now contributing to the Irish Times, the Irish Examiner and RTE’s arts programme Arena. Having lived in Dublin for the best part of 15 years, he now lives in Wicklow, where he is married to Aileen and dad to the wonderful Lily.